ضمن تشکر از خریدتان 
پرداخت شما موفق بود و به زودی کالا برایتان ارسال می شود